De notariële dienstverlening omvat van oudsher drie deelgebieden: Familierecht, Onroerend Goed en Ondernemingsrecht.

Alle drie de notariële gebieden zijn bij notariskantoor Clercx vertegenwoordigd.
Welk deelgebied het ook betreft, zeker is dat het om veelal belangrijke gebeurtenissen gaat, die goed geregeld moeten zijn. Bovendien hangen de verschillende gebieden vaak met elkaar samen. Wij vinden het dan ook belangrijk om een complete dienstverlening aan te bieden.

Onroerend goed

Onder andere:

 • het opstellen van een koopovereenkomst
 • akte van levering hypotheekakte
 • splitsing in appartementsrechten
 • uitgifte in erfpacht
 • het vestigen van zakelijke rechten
 • doorhaling hypothecaire inschrijving
 • tenaamstelling van onroerende zaken
 • veilingen

Familierecht

Onder andere:

 • het opmaken van een samenlevingscontract
 • huwelijks- en partnerschapsvoorwaarden (v??r en tijdens huwelijk/partnerschap)
 • akte van verdeling
 • testament
 • verklaring van erfrecht
 • afwikkeling van een nalatenschap
 • schenkingen
 • successie- en schenkingsaangiften
 • voogdijbenoeming(en)
 • het instellen van een bewind/curatele

Ondernemingsrecht

Onder andere:

 • oprichting/statutenwijziging BV
 • oprichting/statutenwijziging vereniging/stichting
 • levering aandelen
 • uitgifte aandelen
 • juridische fusie / splitsing
 • vermindering aandelenkapitaal certificering van aandelen
 • aandeelhoudersovereenkomsten
 • inbreng in BV
 • ontbinding
 • eedsverklaring
 • legal opinion

De Koninklijke notariele Beroepsorganisatie (KNB) heeft over de diverse onderwerpen een aantal brochures uitgebracht waarin u meer informatie kunt vinden. Kijk op de pagina Brochures om ze te downloaden.

Ook op onderstaande sites is veel informatie over deze onderwerpen te vinden:

Kadaster
Belastingdienst
Kamer van Koophandel